! . !  

   -.    ,         !

  ?

- .    ,  . , 10 ! , .     ,  , ,   100 ,  , .

-       ,  . ,    300 !  ,   .   .

-  ,   ດ    .

  , 200  .

 , ,    .  , (, ),  .

 , ,   ,     ,  -      , .

  ?    , ?   .   ?     ?    ?

,   ,    . ?   ?

 ,    ,    '    .

Email:    

 ,      , , , .

         ,  , .

<<  (  7-8 /2017)